Nếu có các câu hỏi, xin vui lòng liên hệ.

là các mục cần thiết

Tên gọi tổ chức,đoàn thể
Người chịu trách nhiệm
Địa chỉ
TEL
Email
URL
yêu cầu của bạn
Bạn đã tìm ra ở đâu

Hiệp hội hợp tác điều dưỡng Việt Nam thu thập thông tin cá nhân với
phương châm sau đây,giúp cho các thành viên yên tâm sử dụng các dịch vụ.

Mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân phù hợp xoay quanh phạm vi công việc quan trọng.Khi thu thập thông tin với mục đích sử dụng minh bạch. Thông tin cá nhân được sự đồng ý chấp thuận khi thu thập, không tiết lộ ra ngoài ngoại trừ mệnh lệnh dựa trên pháp luật.

Quản lý thông tin cá nhân

Cùng với việc tuân thủ các quy định pháp lệnh phù hợp với sự bảo quản thông tin cá nhân trong hiệp hội, sẽ cải thiện sự quản lý và sự chính xác cần thiết khi sử dụng.

Cung cấp thông tin cá nhân

Trong trường hợp được sự uỷ quyền thu thập thông tin cá nhân từ các công ty, sẽ tiến hành quản lý, ký kết hợp đồng thích hợp đối với phía người uỷ quyền nhằm mục đích cung cấp, sử dụng quản lý đảm bảo dựa trên sự đồng ý uỷ quyền

Tiết lộ thông tin cá nhân

Xử lý nhanh chóng các thông tin cá nhân thích hợp từ phía khách hàng

Chỉnh sửa / xóa thông tin cá nhân

Nếu một người yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời trong phạm vi hợp lý.